VÄNLIGEN LÄS IGENOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH EVENTUELLA TJÄNSTER. DE REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ALLT MATERIAL PÅ DEN SAMT VÅRA TJÄNSTER

Senast ändrad 14 Juni 2013

Allmänt

Denna webbplats (exklusive länkade webbplatser) (”webbplats”) ägs och kontrolleras av SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (”SPD”) som är ett företag etablerat i Schweiz. Den drivs för SPD:s räkning av tredje part. Dessutom kan SPD efter eget gottfinnande tillgängliggöra vissa tjänster i vissa länder (t.ex. Careline) (Tjänster). Tillgänglighet och tjänsternas innehåll varierar beroende på land. Dessa Användarvillkor ska även omfatta Clearblue-kanalen på youtube.com och hänvisningar till webbplatsen ska inkludera denna kanal.

Genom att använda denna webbplats och dessa tjänster accepterar du dessa Användarvillkor i den senaste versionen som uppdateras regelbundet på denna plats på webbplatsen. Du bör därför se över dessa villkor regelbundet eftersom de kan ha ändrats sedan ditt senaste besök. Tjänsterna kan omfattas av ytterligare villkor.

Webbplatsen och tjänsterna kan nås från olika länder världen över. Eftersom alla dessa länder har lagstiftningar som kan skilja sig från den i Schweiz godkänner du, genom att använda dig av webbplatsen och tjänsterna, förutom dessa Användarvillkor, att den schweiziska lagstiftningen ska gälla exklusivt för alla frågor som rör användningen av och innehållet på webbplatsen och i tjänsterna. Du godkänner även och underordnar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen i domstolarna i Genève, Schweiz, rörande dessa frågor. Vänligen avstå från att använda webbplatsen och tjänsterna om du inte godkänner våra Användarvillkor.

Produkttillgänglighet

Eventuella hänvisningar till en produkt eller tjänst på denna webbplats eller när tjänster levereras innebär inte ett erbjudande om försäljning eller leverans av den produkten eller tjänsten. Denna webbplats kan hänvisa till produkter som ännu inte är registrerade eller godkända i ett visst land. Fråga din lokala apotekare efter produkter som finns tillgängliga i ditt land. Specifik rådgivning gällande en viss produkts eller tjänsts tillgänglighet och lämplighet ska efterfrågas före köpet. Produktbilder är endast avsedda som illustration.

Ansvarsbegränsning

Webbplatsen och all information och relaterade material som den innehåller samt all information och relaterade material som ges som en del av en tjänst tillhandahålls endast i befintligt skick för generella informationssyften. Dessa bör inte åberopas för något speciellt syfte och ingen representation, garanti eller åtagande, uttryckt eller underförstått, ges för att denna information är korrekt, aktuell, fullständig, tillräcklig eller lämplig. Du ska använda ditt eget omdöme för att bedöma den information som tillhandahålls via webbplatsen och våra tjänster och genom att använda dessa accepterar du risken att denna information inte är korrekt, aktuell, fullständig, tillräcklig eller lämplig för dina behov och krav.

KONSULTERA ALLTID KVALIFICERAD SJUKVÅRDSPERSONAL FÖR MEDICINSK RÅDGIVNING OCH LÄS NOGGRANT ALL TEXT PÅ FÖRPACKNINGEN OCH BRUKSANVISNINGEN TILLHÖRANDE ALLA PRODUKTER FÖRE ANVÄNDNING. INGEN INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS, I MATERIAL OCH/ELLER I TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV SPD, DESS DOTTERBOLAG OCH DERAS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER ÄR AVSEDD SOM EN ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER FÖR EN MEDICINSK UNDERSÖKNING AV KVALIFICERAD SJUKVÅRDSPERSONAL. SPD och dess dotterbolag utövar inte medicin eller tillhandahåller medicinska tjänster eller råd. 

Varken SPD och dess dotterbolag eller dess styrelseledamöter, anställda eller representanter ska hållas ansvariga för eventuella förluster, skador eller kostnader som uppstår genom åtkomsten till eller användningen av denna webbplats, information eller material som finns på den eller någon webbplats som är länkad till den, och tjänster, inklusive, men inte begränsat till, förlust av inkomst, indirekta, oförutsedda eller följdskador eller skadestånd (även om SPD och dess dotterbolag, styrelseledamöter, anställda eller representanter har informerats om risken för sådana skador).

SPD förbehåller sig rätten att göra ändringar och rättningar på, och/eller upphäva åtkomsten av, denna webbplats och/eller dessa tjänster när SPD finner det lämpligt och utan förvarning. Denna webbplats och/eller dessa tjänster kan vara otillgänglig/otillgängliga då och då på grund av fel i nätverket, programvaran, maskinvaran och hos utomstående leverantörer, eller på grund av uppdaterings- eller utvecklingsarbeten. SPD är inte ansvariga om webbplatsen och/eller tjänsterna är otillgängliga vid någon tidpunkt eller under någon period, inklusive, men inte begränsat till, eventuella skador som uppstår till följd av otillgängligheten.

SPD:s rätt att använda innehåll som lämnats av användaren

På vissa delar av webbplatsen kan du bli ombedd att ladda upp eller dela personuppgifter (namn, bostadsort, e-postadress, telefonnummer, hälsoinformation, födelsedatum osv.), berättelser, bilder, kunskap, kommentarer, idéer, frågor, tekniker och liknande) (”innehåll”).

By doing so, you consent to free of charge, unlimited, worldwide use of that Content by SPD, its affiliates and its designated third parties for Genom att göra detta godkänner du att SPD, dess dotterbolag och utomstående leverantörer kostnadsfritt använder innehållet obegränsat över hela världen på webbplatsen eller i annat material i vilket format som helst (digitalt, tryckmedia, sociala medier osv.) i PR-syfte eller för andra syften.

SPD och dess dotterbolag skall ha rätt, enligt eget gottfinnande och utan föregående meddelande, att använda, inte använda, ta bort, radera, distribuera, visa, kopiera, modifiera, redigera, anpassa, skapa härledda verk, offentligt visa och översätta hela eller delar av sådant innehåll utan begränsningar, och tillåta andra att göra samma sak. Dessutom skall SPD ha rätt att gratis använda idéer, koncept, know-how, designer eller tekniker som finns i ett sådant innehåll för vilket ändamål detta sker, inklusive, utan begränsning, utveckling, tillverkning, design och marknadsföring av produkter och andra objekt som införlivar sådana idéer, koncept, know-how, designer eller tekniker.

I det fall du bör dra tillbaka ditt medgivande, skall detta bara gälla framöver, efter att SPD har mottagit din återkallande av godkännande, för all framtida användning av innehåll exklusive material som skapats och kommunicerats tidigare.

SPD uppdaterar regelbundet webbplatsen med nytt innehåll. SPD förbehåller sig rätten att välja vad det anser är det mest lämpliga innehållet att publicera och kan inte ge någon garanti för att innehåll du lämnat kommer att publiceras på webbplatsen eller någon annanstans.

När du begär tjänster (t.ex. Careline), kan du bli inbjuden att ange personlig information såsom namn, bostadsort, e-postadress, telefonnummer, hälsoinformation, födelsedatum, etc. (Serviceinformation). Genom att ange serviceinformation godkänner du att SPD, dess dotterbolag och andra tredje part-företag använder denna information för att slutföra din begäran. När du efterfrågar en tjänst kan du dessutom bli ombedd att dela innehåll, vilket du kan acceptera eller avböja utan påverkan på tjänsten som du efterfrågat. Om du accepterar att dela med dig innehåll, gäller ovanstående villkor som är relaterade till innehåll.

Användaruppförande

Genom att använda webbplatsen och tjänsterna godkänner du att den information som du lämnar är sann och riktig. Lämnandet av oombedd information, såsom frågor, kommentarer eller förslag, antingen genom denna webbplats eller genom andra kommunikationsmedel, ska inte anses vara konfidentiell. SPD och dess dotterbolag har inget ansvar gentemot dig i någon form i anslutning till sådan information.

Du lovar att innehållet du publicerar inte bryter mot eller kränker någons rättigheter eller innehåller ärekränkande, nedsättande, obscent eller olagligt material. Allt innehåll som publiceras på den här webbplatsen kan övervakas. SPD förbehåller sig rätten att genast ta bort innehåll som, enligt dess skäliga uppfattning, innehåller material som är ärekränkande, nedsättande, obscent, förfalskat, bryter mot någons rättigheter, är hatiskt eller på något annat sätt stötande eller olagligt enligt gällande lagstiftning.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt ©2008–2013 SPD. Med ensamrätt. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i alla texter, bilder, grafiska representationer, ljud, programvara, allmänna ”utseendet och känslan” och andra material på denna webbplats och i andra SPD-material ägs av SPD och dess dotterbolag (förutom innehåll tillhörande tredje part som identifierats som sådant) eller som omfattas av tillåtelse från den relevanta ägaren.

Du får bläddra igenom den här webbplatsen och reproducera extrakt (förutom innehåll tillhörande tredje part som identifieras som sådant) genom att skriva ut, ladda ner till en hårddisk, och sprida material till andra personer för icke-kommersiellt hemmabruk. Sådan användning ska endast ske i informationssyfte och upphovsrättsmeddelandet ovan ska finnas med i alla reproduktioner med en hänvisning till Användarvillkoren.

Reproduktioner av någon del av webbplatsen får inte säljas eller spridas i kommersiellt syfte. De får inte heller modifieras eller införlivas i något annat arbete eller publikation, varken som papperskopia eller i elektronisk form, inklusive publiceringen på annan webbplats.

Ingenting på denna webbplats skall tolkas som medgivande, underförstått, estoppel eller på annat sätt, till att använda eller licens att använda någon upphovsrätt, patent, varumärken, logotyper och servicemärken som tillhör SPD. SPD skyddar sina immateriella rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning.

Varumärken

Alla varumärken, servicemärken och logotyper som visas på denna webbplats antingen ägs av eller används på licens från SPD och dess dotterbolag med ensamrätt. Dessa innefattar utan begränsning namnet ”SPD” och logotypen och produktnamn inklusive PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator, Intima och önska dig en Baby "(även känd som Kinderwunsch© och Envie d'un bébé©). Otillåten användning av något varumärke, tjänstemärke eller logotyp är strängt förbjuden.

Länkade webbplatser

Vid olika platser på denna webbplats kan du bli erbjuden automatiska länkar till webbplatser som ägs av tredje part och som är relevanta för en särskild aspekt på denna webbplats. Detta innebär inte att SPD är anslutna till eller stöder några av dessa webbplatser eller deras ägare. SPD hoppas att du kommer att tycka att dessa webbplatser är av intresse, men varken SPD eller dess dotterbolag eller dess styrelseledamöter, anställda eller representanter har något ansvar för webbplatser från tredje part, informationen som finns på dem eller deras tillgänglighet.

Information om dig och din användning av vår webbplats och våra tjänster

Vi bearbetar information om dig i enlighet med vår Integritetspolicy. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster samtycker du till sådan bearbetning och användning av din information, inklusive personuppgifter, i enlighet med denna Policy.

Virus, dataintrång och andra brottskategorier

Du får inte missbruka vår webbplats för att plantera ut virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat skadligt eller tekniskt skadligt material. Du ska inte försöka få icke-auktoriserad tillgång till vår webbplats eller servrar, datorer eller databaser som kopplas till vår webbplats.

Om du bryter mot detta begår du ett brott. Vi rapporterar sådana brott till den relevanta brottsbekämpande myndigheten och vi samarbetar med dessa myndigheter genom att ge dem din identitet. I det fall du begår ett sådant brott har du med omedelbar verkan inte längre rätt att använda vår webbplats.

SPD, dess dotterbolag och utomstående leverantörer är inte ansvariga för eventuella förluster eller skador som orsakats av en spridd denial-of-service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din dator, datorprogram, data eller annat egenutvecklat material som uppstår genom din användning av vår webbplats eller genom att du laddar ner material som publicerats på vår webbplats, eller någon annan webbplats i anslutning till webbplatsen.

Uppdelning

I den mån några bestämmelser i dessa Användarvillkor anses vara olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara, ska dessa bestämmelser avskiljas och raderas utan att påverka verkställbarheten av övriga bestämmelser.

Kontakt

Om du har några kommentarer eller frågor angående dessa användarvillkor eller integritetspolicyn, vill rapportera ett brott mot användarvillkoren eller integritetspolicyn eller vill begära tillgång till, rättelse eller radering av personlig information, skriv till SPD Swiss precision Diagnostics Ltd, Att. Bolagsjuristen på 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Schweiz, eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@spdspark.com.

Om du har en produktrelaterad fråga vänligen kontakta konsumentservice. Denna sköts av SPD:s dotterbolag, SPD Development Company Limited, i Storbritannien. Kontaktuppgifterna för konsumentservicen visas på den webbplats som tillhör landet där du är bosatt, under Kontakter. Var redo att uppge partinumret på produktförpackningen. Samtal till konsumentservice kan komma att kartläggas eller spelas in i kvalitetskontrollsyfte och dina personuppgifter kan samlas in såsom angivits ovan.

Tack för att du besökte vår webbplats.