Användarvillkor

LÄS IGENOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER SPD:S WEBBPLATS OCH TJÄNSTER. DE REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV SPD:S WEBBPLATS, ALLT MATERIAL PÅ DEN SAMT VÅRA TJÄNSTER

Ändrades senast 19 december 2017

Allmänt

Denna webbplats (exklusive länkade webbplatser) (”webbplats”) ägs och kontrolleras av SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (”SPD”) som är ett företag etablerat i Schweiz. Den drivs för SPD av tredje parts företag, bland annat Aptum Hosting. SPD kan dessutom utifrån eget gottfinnande göra vissa tjänster tillgängliga i vissa länder (exempelvis vår hjälplinje Careline) (”tjänster”). Tillgänglighet och tjänsternas innehåll varierar beroende på land. Dessa Användarvillkor ska även omfatta Clearblue-kanalen på www.youtube.com och alla hänvisningar till webbplatsen ska även omfatta denna kanal.

Genom att använda denna webbplats och dessa tjänster accepterar du dessa Användarvillkor i den senaste versionen som uppdateras regelbundet på denna plats på webbplatsen. Du bör därför se över dessa Användarvillkor regelbundet eftersom de kan ha ändrats sedan ditt senaste besök. Tjänsterna kan omfattas av ytterligare villkor.

Webbplatsen och tjänsterna kan nås från olika länder världen över. Eftersom alla dessa länder har lagstiftningar som kan skilja sig från den i Schweiz ska du genom att använda dig av webbplatsen och tjänsterna anses godkänna dessa Användarvillkor och dessutom godkänna att den schweiziska lagstiftningen ska gälla exklusivt för alla frågor som rör användningen av och innehållet på webbplatsen och i tjänsterna. Du godkänner även och underordnar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen i domstolarna i Genève, Schweiz, rörande dessa frågor. Avstå från att använda webbplatsen och tjänsterna om du inte godkänner våra Användarvillkor.

Produkttillgänglighet

Hänvisningar som görs till en produkt eller tjänst på denna webbplats eller när tjänster tillhandahålls ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller tillhandahålla denna produkt eller tjänst. Detta material kan hänvisa till produkter som ännu inte har registrerats eller godkänts i vissa länder. Fråga din lokala apotekspersonal om vilka produkter som finns tillgängliga i ditt land. Specifika råd kring tillgängligheten och lämpligheten för en viss produkt eller tjänst ska sökas före ett köp. Produktbilderna visas endast i illustrationssyfte.

Ansvarsbegränsning

Webbplatsen och all information och relaterade material som den innehåller samt all information och relaterade material som ges som en del av en tjänst tillhandahålls i befintligt skick för generella informationssyften endast. Du kan inte förlita dig på dessa för ett specifikt syfte och inga uttryckta eller underförstådda framställningar, garantier eller åtaganden görs om att webbplatsen och all information och relaterade material som den innehåller samt all information och relaterade material som ges som en del av en tjänst ska vara korrekta, aktuella, fullständiga, tillräckliga eller lämpliga. Du måste utifrån ditt eget omdöme utvärdera all information och relaterade material som tillhandahålls via webbplatsen och tjänsterna och genom att använda dig av sådan information och sådana relaterade material godtar du risken för att dessa kanske inte är korrekta, aktuella, fullständiga, tillräckliga eller lämpliga för dina behov och krav.

KONSULTERA ALLTID KVALIFICERAD SJUKVÅRDSPERSONAL FÖR MEDICINSK RÅDGIVNING OCH LÄS NOGGRANT ALL TEXT PÅ FÖRPACKNINGEN OCH BRUKSANVISNINGEN TILLHÖRANDE ALLA PRODUKTER FÖRE ANVÄNDNING.  INGEN INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN, I MATERIAL OCH/ELLER GENOM TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV SPD, DESS DOTTERBOLAG ELLER UTOMSTÅENDE LEVERANTÖRER ÄR AVSEDD ATT ERSÄTTA MEDICINSKA RÅD ELLER EN MEDICINSK UNDERSÖKNING UTFÖRD AV KVALIFICERAD SJUKVÅRDSPERSONAL.  SPD och dess dotterbolag är inte utövare av medicin och tillhandahåller inte medicinska tjänster eller råd. 

Varken SPD och dess dotterbolag eller dess styrelseledamöter, ledning, anställda eller representanter ska hållas ansvariga för eventuella förluster, skador eller kostnader som uppstår genom åtkomsten till eller användningen av denna webbplats, information eller material som finns på den eller någon webbplats som är länkad till den, eller i samband med våra tjänster. Sådana förluster, skador eller kostnader omfattar, men är inte begränsade till, förlust av inkomst, indirekta, oförutsedda eller följdskador eller skadestånd (även om SPD och dess dotterbolag, styrelseledamöter, ledning, anställda eller representanter har informerats om risken för sådana skador).

SPD förbehåller sig rätten att, utan förvarning, göra ändringar och rättningar i, och/eller upphäva åtkomsten till, denna webbplats och/eller dessa tjänster när SPD finner det lämpligt. Denna webbplats och/eller dessa tjänster kan vara otillgängliga då och då på grund av fel i nätverket, programvaran, maskinvaran och hos utomstående leverantörer, eller på grund av uppdaterings- eller utvecklingsarbeten. SPD är inte ansvariga om webbplatsen och/eller tjänsterna är otillgängliga vid någon tidpunkt eller under någon period, inklusive, men inte begränsat till, eventuella skador som uppstår till följd av otillgängligheten.

Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla skadelösa SPD, dess styrelseledamöter, ledning, anställda och representanter från och mot alla förluster, utgifter, skadestånd och kostnader, även rimliga advokatarvoden, som kan uppstå till följd av att du bryter mot dessa Användarvillkor och/eller din användning av webbplatsen (detta omfattar även vårdslöst eller olämpligt uppförande).

SPD:s rätt att använda innehåll som lämnats av användaren

När du överför eller delar personuppgifter (såsom namn, bostadsort, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum), berättelser, bilder, kunskaper, kommentarer, idéer, frågor och designer (”innehåll”) på sociala mediekanaler som sköts av SPD, vilket omfattar Facebook-sidan för Clearblue®, Twitter-kontot för Clearblue® och Instagram-kontot för Clearblue® (”sociala mediekanaler”), ska du anses samtycka till att innehållet kan användas kostnadsfritt, obegränsat och över hela världen av SPD, dess dotterbolag och dess utsedda tredje parter på webbplatsen eller i något material i något format (digitalt, i tryck, på sociala medier, etc.) för marknadsföring eller andra syften.

SPD och dess dotterbolag ska ha rätt, enligt eget gottfinnande och utan föregående meddelande, att använda, inte använda, radera, distribuera, kopiera, modifiera, redigera, anpassa, skapa härledda verk från, offentligt visa och översätta hela eller delar av sådant innehåll utan begränsningar, och att tillåta andra att göra samma sak. Dessutom ska SPD ha rätt att gratis använda idéer, koncept, kunskaper eller designer som finns i sådant innehåll oavsett syfte, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning, design och marknadsföring av produkter och andra objekt som införlivar sådana idéer, koncept, kunskaper eller designer.

Om du vill återkalla ditt samtycke till framtida användning av innehållet ska detta endast börja gälla från det att SPD har mottagit återkallandet av ditt samtycke. Material som skapats och delats före detta ska inte påverkas.

SPD förbehåller sig rätten att välja vad det anser är det mest lämpliga innehållet att publicera och kan inte ge någon garanti för att innehåll du lämnat kommer att publiceras i någon social mediekanal.

När du begär tjänster (t.ex. Careline), kan du behöva ange personuppgifter såsom namn, bostadsort, e-postadress, telefonnummer, hälsoinformation, födelsedatum, etc. (”serviceinformation”). Genom att ange serviceinformation godkänner du att SPD, dess dotterbolag och andra oberoende företag använder denna information för att slutföra din begäran. När du begär en tjänst kan du dessutom bli ombedd att dela innehåll, vilket du kan samtycka till eller avböja utan detta påverkar tjänsten som du begärt. Om du samtycker till att dela med dig av innehåll ska ovanstående villkor rörande innehåll gälla.

Användaruppförande

Genom att använda webbplatsen och tjänsterna godkänner du att den information som du lämnar är sann och riktig. Att lämna oombedd information, såsom frågor, kommentarer eller förslag, antingen genom denna webbplats eller genom andra kommunikationsmedel, ska inte anses göras konfidentiellt. SPD och dess dotterbolag har inget ansvar gentemot dig i någon form i anslutning till sådan information.

Du lovar att innehållet du lämnar eller publicerar inte bryter mot eller kränker någons rättigheter eller innehåller ärekränkande, nedsättande, obscent eller olagligt material. Allt innehåll som publiceras i sociala mediekanaler kan övervakas. SPD förbehåller sig rätten att genast ta bort innehåll som, enligt dess skäliga uppfattning, innehåller material som är ärekränkande, nedsättande, obscent, förfalskat, bryter mot någons rättigheter, är hatiskt eller på något annat sätt stötande eller olagligt enligt gällande lagstiftning.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt ©2017 SPD. Med ensamrätt. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till alla texter, bilder, grafiska representationer, ljud, programvaror, det allmänna ”utseendet och känslan” och andra material på denna webbplats och i andra SPD-material ägs av SPD och dess dotterbolag (förutom innehåll tillhörande tredje part som identifierats som sådant) eller omfattas av tillåtelse från den relevanta ägaren.

Du får använda den här webbplatsen och reproducera utdrag (förutom innehåll tillhörande tredje part som identifieras som sådant) genom att skriva ut, ladda ner till en hårddisk och sprida material till andra personer för icke-kommersiellt hemmabruk. Sådan användning ska endast ske i informationssyfte och upphovsrättsmeddelandet ovan ska finnas med i alla reproduktioner med en hänvisning till Användarvillkoren.

Reproduktioner av någon del av webbplatsen får inte säljas eller spridas i kommersiellt syfte. De får inte heller modifieras eller införlivas i andra arbeten eller publikationer, varken som papperskopior eller i elektronisk form, inklusive publiceringen på annan webbplats.

Ingenting på denna webbplats ska tolkas som medgivande, underförstått, estoppel eller på annat sätt, till att använda eller licens att använda upphovsrätt, patent, varumärken, logotyper och servicemärken som tillhör SPD. SPD skyddar sina immateriella rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning.

Varumärken

Alla varumärken, servicemärken och logotyper som visas på denna webbplats antingen ägs av eller används på licens från SPD och dess dotterbolag med ensamrätt. Utan begränsning ska dessa omfatta namnet ”SPD” och logotyperna och produktnamnen Clearblue®, Persona®, Accu-Clear®, Crystal Clear® och Fact Plus®. Otillåten användning av varumärken, tjänstemärken eller logotyper är strängt förbjuden.

Länkade webbplatser

Vid olika platser på denna webbplats kan du bli erbjuden automatiska länkar till webbplatser som ägs av tredje part och som är relevanta för en särskild aspekt på denna webbplats. Detta innebär inte att SPD är anslutna till eller stöder några av dessa webbplatser eller deras ägare. SPD hoppas att du kommer att tycka att dessa webbplatser är av intresse, men varken SPD eller dess dotterbolag eller dess styrelseledamöter, ledning, anställda eller representanter har något ansvar för webbplatser från tredje part, informationen som finns på dem eller deras tillgänglighet.

Information om dig och din användning av vår webbplats och våra tjänster

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår Integritetspolicy. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till behandlingen och användning av din information, vilket omfattar dina personuppgifter, i enlighet med vår Integritetspolicy.

Vi använder cookies och annan teknik för att samla in information när du besöker webbplatsen, bland annat rörande din IP-adress, webbsidor du besöker och länkar du klickar på, datum och tid då du besökte webbplatsen, vilken webbläsare du använder och vilken webbplats du anslöt från. Du kan radera och avböja cookies i din webbläsare.  Du kan läsa mer om cookies på sidan för vår Cookiepolicy.

Virus, dataintrång och andra brottskategorier

Du får inte missbruka vår webbplats för att plantera ut virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat skadligt eller tekniskt skadligt material. Du ska inte försöka få obehörig tillgång till vår webbplats eller till servrar, datorer eller databaser som kopplas till vår webbplats.

Om du bryter mot denna bestämmelse begår du ett brott. Vi rapporterar sådana brott till den relevanta brottsbekämpande myndigheten och vi samarbetar med dessa myndigheter genom att ge dem din identitet. I det fall du begår ett sådant brott har du med omedelbar verkan inte längre rätt att använda vår webbplats.

SPD, våra dotterbolag och utomstående leverantörer är inte ansvariga för eventuella förluster eller skador som orsakats av distribuerade överbelastningsattacker, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din dator, dina datorprogram, dina data eller annat egenutvecklat material som uppstår genom din användning av vår webbplats eller genom att du laddar ner material som publicerats på vår webbplats, eller någon annan webbplats i anslutning till webbplatsen.

Uppdelning

I den mån några bestämmelser i dessa Användarvillkor anses vara olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara, ska dessa bestämmelser avskiljas och raderas utan att påverka verkställbarheten av övriga bestämmelser.

Kontakt

Om du har några synpunkter om webbplatsen eller frågor om våra Användarvillkor ber vi dig att kontakta oss på [email protected].

Om du har en produktrelaterad fråga ber vi dig kontakta Careline. Careline drivs av SPD:s dotterbolag SPD Development Company Limited i Storbritannien. Kontaktuppgifterna för Careline visas på den webbplats som tillhör landet där du är bosatt, under Kontakter.  Var redo att uppge partinumret på produktförpackningen.  Samtal till Careline kan övervakas eller spelas in i kvalitetskontrollsyfte och dina personuppgifter kan samlas in såsom angivits ovan.

Tack för att du besökte vår webbplats.

Clearblue Rådfråga alltid en läkare och läs produktens hela bruksanvisning före användning. Detta material är uteslutande avsett för allmän information utan några garantier, utfästelser eller åtaganden, uttryckta eller underförstådda, och utgör inte någon form av medicinsk rådgivning. Det kan hänvisa till produkter som ännu inte är registrerade eller godkända i vissa länder. Fråga din lokala apotekare efter produkter som finns tillgängliga i ditt land. Produktbilder är endast avsedda som illustration. Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"). © 2013 SPD (utom för eventuellt innehåll från tredje part som kan identifieras som sådant). Med ensamrätt.